Tha tachartasan againn gach uile latha:

Cearcallan còmhraidh (Diciadain-Disathairne 12f)

Talking Circle (Wed – Sat 12pm)

Tha tachartasan eile againn cuideachd, mar Oidhche Seanchas agus Cèilidhean co dhiu dà uair dhen mhìos. Thoir sùil air na meadhanan sòisealta againn gus tuilleadh fiosrachaidh fhaighinn:

We have other events as well, such as Story Nights and Ceilidhs at least twice a month. Have a look at our social media for more information: