Ceol Gaidhealach agus orain Ghaidhlig air feasgar Disathuirne. Thigeamh a cheilidh