Sreath le seanchas às an dualchas le daoine eadar dhealaichte.