top of page
Coming soon band.jpg

A' fosgladh aig 12f
Disathairne 17mh dhen Dhùbhlachd

Opening at 12pm, Saturday 17th December
Our crowdfunder is still open!

Tha an Crowdfunder fhathast fosgailte!

Click here for our

Me Tina HARBOUR.jpg

Trì bùithtean am broinn aon ionad

Chan eil sinn fhathast fosgailte, ach tha sinn ag obair cho chruaidh ri càil air a' phròiseact.

'S e iomairt shòisealta gun phrothaid a th' annainn agus nuair a bhios sinn fosgailte, gheibh thu bùth-cofaidh, bùth-leabhraichean agus bùth-obrach chultarail (tachartasan Gàidhlig).

Thig dhan Taigh Cèilidh, far am bi fàilte cho blàth ri teine mònach ron a h-uile duine, ge b' e an ìre Ghàidhlig air a bheil thu!

Highland Cattle

Tha sinn fhathast a' togail an làraich-lìn

Chan eil an làraich-lìn deiseil

a' coimhead às dèidh an eilein

Bidh sinn cho environmentally friendly 's a ghabhas!

Far am faodadh sinn, 's ann às an eilean fhèin a bhios a h-uile càil a tha ri rèic anns an ionad

Latte Art

Tachartasan Gàidhlig

Nuair a bhios sinn fosgailte,

bidh clàr-àma an seo làn de thachartasan Gàidhlig aig

An Taigh Cèilidh, leithid:

bùithtean-obrach seinn

cearcallan còmhraidh

farpaisean-ceist

ceòl tradaiseanta beò

club fighe

club leughaidh

sgioba pàrant 's pàiste

Agus tachartas sam bith a bu chaomh leibh-se faicinn: dìreach cuir beachd thugainn agus cuidichidh sinn fhad 's a chuireas sibh-se tarchartas air dòigh!

Gift Bow_edited.jpg

Am bùth-cofaidh

ANNS A' BHEART!

man and woman stood at a desk with paper on it_edited.jpg

Am bùth-leabhraichean

ANNS A' BHEART!

Dè do bheachd?

Thanks for submitting!

bottom of page